Polityka nagrywania rozmów telefonicznych

Nagrywanie rozmów – obowiązek informacyjny RODO
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) administratorem danych osobowych przekazywanych w trakcie  rozmów telefonicznych jest Przychodnia „Akademicka” sp. z o.o. (ul. Kołłątaja 9, 85-080 Bydgoszcz), dalej jako Administrator. Administrator jest odpowiedzialny za  bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa. Dane osobowe, gromadzone za pośrednictwem systemu nagrywania  rozmów telefonicznych, będą wykorzystywane w celu podnoszenia jakości naszej obsługi i udzielania odpowiedzi na Państwa pytania. Podstawą jest prawnie uzasadniony interes  Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku przekazywania przez Państwa telefonicznie szczególnych kategorii danych osobowych (np. informacji o stanie zdrowia) podstawą jest Państwa decyzja o przekazaniu tych informacji (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Informujemy, że dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.
Zapisy z systemów nagrywania rozmów telefonicznych przechowywane będą nie dłużej niż trzy miesiące od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagranie stanowić będzie  dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do  czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu. Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie danych (w przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych – na zasadach określonych w RODO.
Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie:
 wycofać zgodę na wykorzystanie danych osobowych (w zakresie danych, które przekazano na
podstawie zgody),
 wnieść sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych (w zakresie danych, gdzie
podstawą przekazania jest prawnie uzasadniony interes Administratora).
Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza  przepisy prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora – innym podmiotom, w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (np. dostawcom usług  technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze) oraz innym administratorom (np. kancelariom prawnym). W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych (IOD): kontakt@dpo24.pl.